മൂന്ന് കവിതകൾ

വിഷം പുരണ്ട ചോറിലേക്ക്
വിശപ്പിൻറ വിരലുകൾ നീണ്ടു.

പാപം നിറഞ്ഞ പഴത്തിൽ
പുണ്യത്തിൻ ചാറു തേടി ഞാൻ.

തലപ്പാവിന് ഫണം വിരിഞ്ഞതറിയാൻ
ആദ്യ ദംശനം വേണ്ടി വന്നു.

Posted from WordPress for Android

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s