ഇന്നലെ മീൻ ഇന്ന് ഞാൻ

എൻറ ചൂണ്ടക്കൊളുത്ത് മീനിൻറ വായ പിളർന്ന്
പുറത്തുവന്നത് ഇന്നലെ

image

തൊണ്ടയിലുടക്കിയ
മുളെളടുക്കാൻ ഞാൻ
ആശുപത്രി  വരാന്തയിൽ
കാത്തു നിന്നു, ഇന്നു രാവിലെ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s