മൂന്ന് കവിതകൾ

വിഷം പുരണ്ട ചോറിലേക്ക്
വിശപ്പിൻറ വിരലുകൾ നീണ്ടു.

പാപം നിറഞ്ഞ പഴത്തിൽ
പുണ്യത്തിൻ ചാറു തേടി ഞാൻ.

തലപ്പാവിന് ഫണം വിരിഞ്ഞതറിയാൻ
ആദ്യ ദംശനം വേണ്ടി വന്നു.

Posted from WordPress for Android

Advertisements